Bandeau
Esperanto Le Mans
L’ Espéranto dans la Sarthe

Bienvenue sur le site du G.E.M. (Groupe Espéranto du Maine).

Vous y découvrirez :
 notre association,
 l’histoire et l’actualité de la langue internationale Espéranto en Sarthe et aux alentours,
 comment apprendre l’Espéranto près de chez vous,
 Un atelier de traduction
Vous y trouverez
 des visiteurs étrangers,
 des moments pour chanter ensemble en Espéranto …
 des envies de voyager autrement,
 et les diverses applications de la langue internationale…

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner, ce sera un plaisir de vous rencontrer si vous le souhaitez.

Bonne visite

Bibliografio & interŝanĝoj
Article mis en ligne le 25 mai 2020
dernière modification le 25 mars 2020

Bibliografio

  • - Oficiala Gazeto esperantista

Laŭ deziro jam de longe esprimita de D-ro Zamenhof kaj de la Prezidanto de la Lingva Komitato, S-ro Boirac, la Centra Oficejo faris la necesajn aranĝojn por ebligi la eldonadon de Oficiala Gazeto Esperantista, kiu publikigos la aktojn de la oficialaj institucioj de esperanto, aldonante al ili ĉiujn eblajn sciigojn utilajn por la propagando.
La gazeto aperos ĉiumonate escepte en septembro komencinte de Junio pasinta.
Prezo de l’abono por unu jaro : kvin frankoj. Redakto kaj administro, 51, rue de Clichy, Paris.

  • - Ni legis en ĉasopis ĉeskych esperantistu la jenajn liniojn :

"Praha. Ilustritaj poŝkartoj kun esperanta teksto estas eldonitaj de esperanta klubo en Praha. La unua serio enhavas kvin belajn malsamajn fototipe presitajn vidaĵojn je remarkindaj konstruaĵoj en Praha (Bohemujo) sur la duono de adresflanko estas presita klarigo pri la urbo kaj ĝia signifo kiel centro de bohema vivo kaj de bohema movado esperantista.
Prezo de la karto 2 1/2 Sd. ĉiu mendo estu akompanata de bezona sumo (aldonu ĉiam 2 Sd. por la poŝtaj elspezoj se vi mendas malpli multe o 20 poŝkartoj ; 4 Sd. se vi mendas 20 ĝis 50 pecojn. Adresu al S-ro J. Vohnout konsulo de Esperantista klubo en Praha centra poŝta oficejo".
Oni scias ke Praha estas unu el la plej rimarkindaj urboj en Eŭropo je la duobla vidpunkto de mezepoka arĥitekturo kaj de historiaj memoraĵoj. Jubilea Ekspozicio estas starigita tiun ĉi jaron en Praha de la Komerca kaj Industria ĉambr

  • - Bucarest (Bucuresti) Rumanujo

Estas eldonitaj poŝtmarkoj kun la portreto de ŝia Moŝto la Reĝino Elizabeto de Rumanujo akompanata de l’aŭtografo pri Esperanto de ŝia Regina Moŝto, kun esperanta traduko. Mendu al la adminstracio de l’Rumana esperantisto, strato I. C. Brätianu, 5, Bucuresti Roumanie.


Ĵurnaloj esperantistaj ricevitaj interŝanĝe de "Sarta stelo".

- La revuo - internacia monata literatura gazeto, kun la konstanta kunlaborado de D-ro L.L. Zamenhof, jare (Francujo) Fr.6. (Ekster francujo) Fr.7. ĉe Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.
- La suno hispana, monata revuo, Cirilo Amoros, 28, Valencia (Espagne)
- Paris-Esperanto, bulletin du G.E. de Paris, 3, place Jussieu, Paris.
- Eŭropa Kristana celado, S-ro Briquet, 4, cité Genève (Suisse)
- L’étoile espérantiste, monata revuo. Jare 1,25 3,rue Sophie-Germain Paris.
- La unuiĝo de l’Bibliofiloj. S-ro Aĥilo Telleni, S. Rocco Unide (Italie)
- Pola espérantisto, monata organo de Polaj esperantistaj societoj, Marszatkowska, 43, Warszawa (Varsovie), Russie.
- Voĉo de l’kurascistoj, strato ŝniadeckich, 6 Galicie (Autriche)
- Rumana esperantisto organo de la R.E.S. 5, str. I.C. Bratianu Bucuresti (Rumanujo).
- Ĉasopis ĉeskych esperantistu S-ro E. Kühnl, Praha II Bohême.
- La esperanta instruisto, S-ro J.C. O’Connor, 17, St-Stephens square London.
- Oficiala gazeto esperantista, 51, rue de Clichy, Paris
- Rouen’a Stelo. Bulletin du G. de Rouen, 4, rue de Barcelone.
- Saksa Esperantisto. S-ro Fritz stephan, Karolinenstr., 12, Leipzig.


Le gérant  : E. Lepeltier


Dans la même rubrique